Teisės aktai

Teisės aktai

Žemiau pateikiami svarbiausi nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys autorių teises.

Nacionaliniai teisės aktai

LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Autorių teisių ir gretutinių teisių nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas
Administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnis
Baudžiamojo kodekso XXIX skyriaus 191-194 straipsniai

Tarptautiniai teisės aktai

Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis
Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba

Europos Sąjungos direktyvos

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 2019/790
Direktyva dėl internetu transliuojamų programų bei retransliuojamų TV ir radijo programų 2019/789
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų 2017/1564
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje 2014/26/ES
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo 2012/28/ES
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama direktyva 2006/116/eb dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2011/77/ES
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje 2006/115/EB
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2006/116/EB
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 2004/48/EB
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų derinimo 2001/29/EB
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai 2001/84/EB
Tarybos direktyva dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo 93/83/EEB

Poįstatyminiai teisės aktai

2003 m. Nutarimas dėl autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugos tvarkos patvirtinimo
2007 m. Dėl autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos paskyrimo
2007 m. Įsakymas dėl autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijų patvirtinimo
2010 m  Įsakymas dėl autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo
2014 m. Įsakymas dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo
2016 m. Įsakymas dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2012 m. Vasario 29 d. Įsakymo nr. Įv-154 "dėl kolektyvinio administravimo asociacijos, atsakingos už kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu administravimą, paskyrimo" pakeitimo
2018 m. Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo
2019 m. Sprendimas dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų tiekėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo